O Nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu jest publiczną placówką oświatową
udzielającą pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek
mających siedzibę w powiecie sandomierskim.
Z pomocy mogą również korzystać rodzice oraz ich dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze
edukacji, zamieszkujące obszar powiatu sandomierskiego.
Do zadań Poradni należy:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
  • udzielanie dzieciom  i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-
    pedagogicznej,
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
    funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
    realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wszystkie oferowane przez Poradnię formy pomocy są BEZPŁATNE i prowadzone
wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna. Pełnoletni uczniowie mogą
wnioskować samodzielnie.
Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych o wysokich kwalifikacjach, ogromnej
wiedzy i doświadczeniu, którzy realizują swoje zadania poprzez prowadzenie działalności
diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku
wychowawczym, w tym rodzinnym oraz szkolnym.