W zakresie profilaktyki proponujemy:

 

• realizację w szkołach zajęć warsztatowych dla uczniów w zakresie wspierania ich rozwoju psychicznego;

• pomoc młodzieży w efektywnym uczeniu się, radzeniu sobie ze stresem oraz innymi trudnościami w celu zapobiegania zaburzeniom emocjonalnym i psychicznym;

• realizację w przedszkolach i szkołach szkoleń i spotkań dla rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania ich w procesie wychowawczym, dydaktycznym, stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży;

• zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

• wczesną interwencję w zakresie nieprawidłowości mowy;• indywidualne konsultacje i porady dla rodziców/opiekunów w sprawach dotyczących funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego ich dzieci

 

Zajęcia z uczniami - pdf

 1. „Tolerancja, co to znaczy?”
 2. „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole.”
 3. „Sztuka wyrażania emocji sposobem przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.”
 4. „Stalking - problematyka uporczywego nękania.”
 5. „Zagrożenia płynące z Internetu.”
 6. „Zdrowie a substancje psychoaktywne.”
 7. „Stres a nasze zdrowie” dla kl. V i VI
 8. „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.”
 9. „Asertywność - trudna sztuka odmawiania.”
 10. „Komunikacja interpersonalna” Kl. V i VI
 11. „Negocjacje.”
 12. „Inni a jednak tacy sami” – spotkania z przedszkolakami na temat dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami
 13. „Komunikacja interpersonalna.”
 14. „Poznaj swój styl społeczny, priorytety. Swój styl komunikacji.”
 15. „Nowoczesne techniki efektywnego uczenia.”
 16. „Style uczenia się. Określ swój profil edukacyjny.”
 17. „Stres a egzamin.”
 18. „Zajęcia integracyjno-adaptacyjne.”
 19. „Poznaj siebie. Świadome planowanie drogi zawodowej uczniów gimnazjum.”
 20. „Budowanie pozytywnych systemów wartości.”
 21. „Porozmawiajmy zanim będzie za późno.”- warsztaty profilaktyczne
 22. „Rola wartości w życiu człowieka. Wychowanie aksjologiczne.”
 23. „Wychowanie międzykulturowe - proces edukacji społecznej.”
 24. Uniwersytet Kompetencji Społecznych
 25. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy rówieśniczej. Jak budować dobre relacje rówieśnicze?”
 26. „W Sieci” – program edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu w Internecie
 27. „Lekcje tolerancji równości i szacunku. Trening zastępowania zachowań agresywnych”
 28. „Bezpieczeństwo w rzeczywistości VR. Sieciaki i Sieciuchy – jak się chronić w Sieci”
 29. „Bezpieczeństwo w rzeczywistości VR. Jak się chronić w Internecie. Co to jest Grooming – jak się nie dać skrzywdzić innym?”
 30. „Bezpieczeństwo i zagrożenia w RV. Zasady korzystania z cyfrowych narzędzi. Cyberprzemoc. System klasyfikacji gier komputerowych – PEGI”
 31. Budowanie pozytywnych systemów wartości. Profilaktyka zachowań ryzykownych, Asertywność – sztuka odmawiania
 32. „Poznajemy się lepiej – gry i zabawy integracyjne”
 33. „Inni, a jednak tacy sami – uczeń niewidomy”
 34. „Inni, a jednak tacy sami – uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera”
 35. „Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się”
 36. „Higiena pracy umysłowej”
 37. „Techniki uczenia się”
 38. „Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się”
 39. „Komunikacja w grupie rówieśniczej. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych?”
 40. „Inni a jednak tacy sami – uczeń z dysleksją”
 41. „Komunikacja w grupie rówieśniczej”
 42. „Inni a jednak tacy sami” o dzieciach z cukrzycą, niepełnosprawnością narządu ruchu, chorobami serca, chorobami nerek, zespołem Aspergera
 43. „Inni a jednak tacy sami” o dzieciach z cukrzycą
 44. „Inni a jednak tacy sami” o dzieciach z cukrzycą, o dzieciach z chorobami nerek, o dzieciach z niepełnosprawnością narządu ruchu, o dzieciach z chorobami nowotworowymi, o dzieciach uczących się w klasie integracyjnej
 45. Zajęcia integracyjne „Moja klasa i ja”, „Bezpieczne korzystanie z sieci Internet”
 46. „Trening współdziałania – budowanie zespołu klasowego”
 47. „Trening koncentracji uwagi i pamięci"
 48. „Kształtowanie postawy tolerancyjnej, trening asertywności"
 49. „Trening komunikacji interpersonalnej"
 50. „Efektywne sposoby radzenia sobie z kryzysami”
 51. „Zasady konstruktywnej komunikacji"
 52. Profilaktyka uzależnień”
 53. „Budowanie zespołu klasowego”
 54. Warsztaty integracyjne „Kim Jestem”, „Ja i inni”
 55. Realizacja programu psychoedukacyjnego „Inni, a jednak tacy sami”
 56. „Trudności i rozterki okresu dorastania”
 57. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Rozwiązywanie konfliktów. „Porozmawiajmy o dojrzewaniu” (zajęcia w grupach)
 58. „Jak chronić się w rzeczywistości wirtualnej. Cyberprzemoc. Wirtualny świat- szanse i zagrożenia”
 59. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży”
 60. „Kształtowanie postawy tolerancyjnej, trening asertywności"
 61. „Jak radzić sobie z kryzysami?"
 62. „Mity miłości romantycznej – budowanie zdrowych relacji partnerskich”
 63. Radzenie sobie ze stresem. Planowanie nauki. Określ swój profil edukacyjny”
 64. „Cyberprzemocy. Stalking. Zagrożenia w rzeczywistości wirtualnej. Fonoholizm”
 65. „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Cyberprzemocy. Bezpieczeństwo w rzeczywistości  VR. Stres pod kontrolą”
 66. „Określ swój profil edukacyjny. Umiejętności prospołeczne. Innowacyjne techniki uczenia się”
 67. „Grooming. Fonoholizm”
 68. Harmonogram zadań w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Coaching kariery”
 69. „Wirtualny świat- szanse i zagrożenia. Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w rzeczywistości wirtualnej”. „ W Sieci” – program edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu w Internecie
 70. „Jak sobie radzić ze stresem? Zarządzanie sobą w czasie – przygotowanie do egzaminu Maturalnego. Stres pod kontrolą”
 71. „Efektywne uczenie się”
 72. „Lekcje tolerancji równości i szacunku. Rozwiązywanie konfliktów w sposób Konstruktywny”
 73. „Sexting - zagrożenia i konsekwencje. Stalking - problematyka uporczywego nękania”
 74. „Matura a stres”
 75. „Procesy motywacyjne”
 76. „Budowanie adekwatnej samooceny"
 77. „Techniki mediacyjne”
 78. „Profilaktyka uzależnień”
 79. „Zdrowie i higiena psychiczna”
 80. „Nauka współdziałania – budowanie zespołu klasowego”
 81. „Kształtowanie postawy tolerancyjnej, trening asertywności"
 82. „Techniki mediacyjne”

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych - pdf

 1. „Metoda konstruktywnej konfrontacji. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.”
 2. „Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży.”
 3. „Depresja – choroba XXI wieku”
 4. „Zjawisko dyskryminacji, przejawy i sposoby niwelowania.”
 5. „Polubić stres” – trening umiejętności radzenia sobie ze stresem
 6. „Niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze - z czego wynikają i jak sobie z nimi radzić.”
 7. „Narzędzia diagnostyczne w ocenie dziecka zdolnego, słabego”
 8. „Motywowanie uczniów do nauki.”
 9. „Praca z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera.”
 10. „Różnice indywidualne w procesie wychowania i kształcenia.”
 11. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.”
 12. „Praca z uczniem słabosłyszącym i słabowidzącym.”
 13. „Przemoc – patomechanizm zjawiska, profilaktyka, prewencja.”
 14. „Wspieranie dziecka w rozwoju na I i II etapie edukacyjnym.”
 15. „Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii u uczniów klas I - III. Sposoby pomocy.”
 16. „Wypalenie zawodowe nauczyciela.”
 17. „Komunikacja interpersonalna jako czynnik progresywny lub regresywny w pracy nauczyciela.”
 18. „Różnice rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym/ młodszym wieku szkolnym.”
 19. „Autorytet nauczyciela. Budowanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic.”
 20. „Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka na I-szym etapie edukacyjnym.”
 21. „Wspieranie gotowości szkolnej u dziecka na tle przekraczania progu szkolnego”
 22. „Umiejętności asertywne w pracy nauczyciela.”
 23. „Współpraca rodziców ze szkołą.”
 24. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”
 25. Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 26. SORE – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 27. „Uzależnienia.”
 28. „Kinezjologia edukacyjna w pracy nauczyciela przedszkola” – Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu
 29. Projekt Akademia Twórczego Myślenia – program, założenia oraz zasady – Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu
 30. „Ocenianie kształtujące” – Przedszkole w Bilczy
 31. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zasady konstruowania IPET”
 32. „Etyka zawodu nauczycieli”
 33. „Zmiany w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”
 34. „Wspieranie uczniów ze spektrum autyzmu”
 35. „Ocenianie uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi”
 36. „Współpraca z rodzicem ucznia w rozwiązywaniu trudności szkolnych”
 37. „Rozwiązywanie problemu przemocy i agresji rówieśniczej – metody skutecznej interwencji”
 38. „Depresja u dzieci i młodzieży”
 39. „Techniki mediacyjne w pracy z uczniem”
 40. „Autoagresja i zachowania suicydalne”

 

Pedagogizacja rodziców - pdf

 1. „Różnice rozwojowe w wieku przedszkolnym / młodszym wieku szkolnym.”
 2. „Przyczyny niepowodzeń dydaktyczno – wychowawczych.”
 3. „O czym rodzic przedszkolaka wiedzieć powinien? Czynniki warunkujące dobry start szkolny dziecka.”
 4. „Przygotowanie uczniów klasy pierwszej do samodzielnej pracy. Jak efektywnie odrabiać prace domowe.”
 5. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? - trening umiejętności wychowawczych.”
 6. „Dojrzałość emocjonalna do podjęcia nauki w klasie I.”/ dla rodziców 6-latków/
 7. „Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka w wieku przedszkolnym.”
 8. „Dojrzałość szkolna dziecka.” / dla rodziców 6-latków/
 9. „Kształtowanie samodzielności dzieci w młodszym wieku szkolnym.”
 10. „Wspierająca rola rodziców w procesie wychowania.”
 11. „Wpływ więzi rodzinnych na proces wychowania dziecka. Stres w rodzinie źródłem niepowodzeń szkolnych dziecka.”
 12. „Wspieranie dziecka z trudnościami w nauce na I i II etapie edukacyjnym. Rola współpracy rodziców ze szkołą.”
 13. „Problemy dydaktyczno-wychowawcze u dzieci w młodszym wieku szkolnym.”
 14. „Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii u uczniów klas I - III. Sposoby pomocy.”
 15. „Rola rodziców w motywowaniu dziecka do nauki.”
 16. „Korzyści i zagrożenia wynikające z używania komputera i Internetu.”/dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym/
 17. „Zdrowie, a substancje psychoaktywne.”
 18. „Profilaktyka zachowań agresywnych młodzieży.”
 19. „Rola rodziny w wychowaniu dziecka, postawy wychowawcze.”
 20. „Problemy wychowawcze - przeciwdziałanie”
 21. „Przyczyny przemocy oraz zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Sposoby eliminowania tych przyczyn.”
 22. „Profilaktyka i prewencja zachowań ryzykownych wśród młodzieży, jak wspierać dziecko, normy rozwojowe.”
 23. „Komunikacja interpersonalna. Motywowanie dzieci do nauki.” /dla rodziców uczniów szkół podstawowych/
 24. „Wspierająca rola rodziców w procesie wychowania dziecka na różnych etapach rozwoju.”
 25. "Współpraca rodziców ze szkołą i poradnią.”
 26. „Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.”
 27. „Postawy rodzicielskie. Jak sobie radzić z buntowniczymi zachowaniami u dziecka?”
 28. „Rola rodziców w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej uczniów.”
 29. „Rodzice jako ważni partnerzy szkoły.”
 30. „Tradycyjne paradygmaty wychowania wobec współczesnych problemów.”
 31. „Normy rozwojowe przedszkolaka. Jak wspierać dziecko w rozwoju?”. Współpraca z przedszkolem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 32. Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 33. Jak pomagać dziecku radzić sobie z emocjami?”
 34. „Nagroda i kara w procesie wychowania”
 35. Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka”, „Współpraca rodziców na linii PPP w Sandomierzu - Przedszkole, w ramach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
 36. Wspieranie zdrowego stylu życia u uczniów”
 37. „Wspieranie rozwoju emocjonalnego”
 38. „Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci u progu II etapu edukacyjnego”
 39. „Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny w środowisku rodzinnym”. Przedstawienie propozycji działań diagnostyczno-terapeutycznych PPP w Sandomierzu”
 40. „Wychowanie bez przemocy”
 41. „Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka”
 42. „Jak przygotować dziecko do roli ucznia?”
 43. „Dojrzałość szkolna - co każdy rodzic wiedzieć powinien?”
 44. „Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny w środowisku rodzinnym”. Przedstawienie propozycji działań diagnostyczno-terapeutycznych PPP w Sandomierzu”
 45. Problemy dydaktyczno-wychowawcze u uczniów szkoły podstawowej – SP w Starym Garbowie
 46. Problemy dydaktyczno-wychowawcze u uczniów szkoły podstawowej. Współpraca rodziców ze szkołą i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 47. Kształtowanie samodzielnej pracy edukacyjnej dziecka w wieku szkolnym. Problemy dydaktyczno-wychowawcze – jak sobie z nimi radzić?
 48. Kształtowanie samodzielności w wieku wczesnoszkolnym w zakresie czynności edukacyjnych oraz funkcjonowania
 49. Parentyfikacja i jej konsekwencje w procesie kształtowania osobowości dziecka
 50. „Twórcza aktywność dziecka. Wspieranie kreatywności w rozwoju. Od schematu - do kreatywności”
 51. „Parentyfikacja - zjawisko odwrócenia ról w rodzinie. Kiedy dziecko staje się rodzicem swego rodzica? Jakie są tego konsekwencje?”
 52. „Trójkąt emocjonalny Rodzic – Nauczyciel - Dziecko czyli jak wspierać dziecko w rozwoju?”
 53. „Wspieranie rozwoju społeczno emocjonalnego dziecka w środowisku rodzinnym”, „Współpraca rodziców z nauczycielami w zakresie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych”
 54. Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka oraz komunikacja interpersonalna w środowisku rodzinnym”, „Współpraca rodziców z nauczycielami w zakresie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych”
 55. „Problemy wychowawcze – jak dostrzec u dziecka jego problemy i jak pomóc w ich rozwiązywaniu?”
 56. „Wspieranie zdrowego stylu życia u uczniów”, „Wspieranie rozwoju emocjonalnego”
 57. „Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci u progu II etapu edukacyjnego”
 58. „Zagrożenia i możliwości związane z użytkowaniem Internetu przez dzieci"
 59. „Jak motywować dziecko do nauki”
 60. „Współpraca na linii szkoła – rodzic”
 61. „Stawianie barier a twórcze wychowanie dziecka”
 62. „Jak pracować z dzieckiem w domu wspomagając i rozumiejąc jego potrzeby”
 63. „Jak pomóc dziecku w wyborze dalszej drogi kształcenia?”
 64. „Dojrzałość szkolna – co każdy rodzic wiedzieć powinien?”
 65. „Wychowywać – ale jak?”
 66. Oferta Poradni w zakresie diagnozy oraz terapii psychologicznej pedagogicznej logopedycznej
 67. „Uczenie dzieci tolerancji i szacunku wobec osób ze specjalnymi potrzebami”
 68. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży w wieku dorastania
 69. Wspierająca rola rodziców w okresie adolescencji
 70. „Przedstawienie działań diagnostyczno-terapeutycznych PPP w Sandomierzu”
 71. „Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka"
 72. Zagrożenia w rzeczywistości VR