1 Wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia o badanie: wniosek1 pdf
2 Wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia o wydanie opinii/informacji po badaniu: wniosek2 pdf 
3

Opinia nauczyciela polonisty o uczniu z trudnościami w pisaniu

Arkusz obserwacyjny ucznia z trudnościami w nauce czytania i pisania kl. I-III

Arkusz oceny pisma (dysgrafia)

Opinia nauczyciela matematyki (dyskalkulia)

wniosek3

wniosek3a

wniosek3b

wniosek3c

pdf 

pdf

pdf

pdf

4

Opinia RP (badanie trudności w czytaniu i pisaniu uczniów ze szkół ponadpodstawowych)

wniosek4 pdf
5 Opinia nauczyciela / wychowawcy przed badaniem ucznia wniosek5 pdf
6

Wniosek rodzica/opiekuna o przyznanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Opinia nauczyciela i specjalistów prowadzących zajęcia

Zaświadczenie lekarskie.

wniosek6

wniosek6a

wniosek6b

pdf

pdf

pdf

7

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PP-P - kształcenie specjalne

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PP-P - indywidualne nauczanie

wniosek7

wniosek7a

pdf

pdf

8 Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (niesłyszącego/słabosłyszącego): wniosek8 pdf
9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (niewidomego/słabowidzącego): wniosek9 pdf 
10 Opinia nauczycieli / wychowawców / specjalistów do celów zespołu orzekającego w PP-P wniosek10 pdf
11 Wniosek o wydanie:    
 
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
 • indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwojem dziecka

wniosek11

pdf 
12

Wniosek dyrektora przedszkola / szkoły / placówki o przeprowadzenie przez PP-P w Sandomierzu zajęć:

 • warsztaty z dziećmi/młodzieżą
 • prelekcje
 • szkolenie nauczycieli/pedagogów
 • udział w zespołach IPET
 • spotkania z rodzicami
 wniosek12 pdf

Orzecznictwo krok po kroku

Co zrobić by zgłosić dziecko na badanie psychologiczno-pedagogiczne? (np. ocena rozwoju psychoruchowego, trudności w nauce, problemy wychowawcze)

Należy wypełnić wniosek o przeprowadzenie badania, który można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Poradni. O terminie badania rodzic zostaje poinformowany w momencie składania wniosku lub  telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem*.

Jeśli dziecko pozostaje pod opieką specjalistycznej poradni lub choruje przewlekle wskazane jest zabranie na badanie dokumentacji medycznej.

* Dodatkowo w przypadku badań pod kątem trudności w pisaniu i czytaniu rodzic ucznia:

szkoły podstawowej zobowiązany jest do:

 • dostarczenia pisemnej informacji od polonisty - druk dostępny w Poradni lub na  stronie internetowej – dotyczy uczniów klas (IV-VI)
 • samodzielnych pisemnych prac szkolnych (wypracowania)
 • zeszytów z języków polskiego z poprzednich lat nauki

 szkoły ponadpodstawowej:

 • składa wniosek do dyrektora szkoły - druk dostępny w Poradni lub na stronie
 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez dyrektora wniosku rodzica i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną szkoły, rodzic składa wraz powyższym dokumentem, oraz opinią od nauczyciela języka polskiego wniosek o badanie dziecka w Poradni.
 • w dniu badania wskazane  zabranie pisemnych prac szkolnych i zeszytów z języka polskiego

W każdym z przypadków uczeń podczas badania musi wykazać się bardzo dobrą znajomością zasad pisowni.

* Uczniowie starający się o indywidualny tok nauki poza wnioskiem o badanie zobowiązani są do dostarczenia opinii nauczyciela przedmiotu z którego będzie realizowany indywidualny tok nauki.

ORZECZNICTWO

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dzieciom u których stwierdzono niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność narządu wzroku, słuchu, ruchu, autyzm, Zespół Aspergera,  zagrożenie niedostosowywaniem społecznym i niedostosowanie społeczne.

 1. Rodzic składa wniosek o badanie lub przedstawia aktualną opinię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Po przeprowadzeniu badania i spełnieniu określonych warunków rodzic wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. W przypadku dzieci z:
  • niepełnosprawnością narządu ruchu rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie opisujące występujące u dziecka zaburzenia
  • niepełnosprawnością narządu wzroku i słuchu – druki zaświadczeń dla lekarza dostępne są w Poradni lub na stronie internetowej, dodatkowo w przypadku niepełnosprawności narządu słuchu należy załączyć audiogram wraz z opisem.
  • Autyzmem i Zespołem Aspergera niezbędna jest opinia ze specjalistycznego ośrodka diagnozującego w tym kierunku.

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego przysługuje uczniom, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły dłużej niż 30 dni.

 • rodzic zobowiązany jest na druku dostępnym w Poradni lub na stronie internetowej przestawić zaświadczenie od lekarza specjalisty z publicznej placówki służby zdrowia, które zawiera: rozpoznanie choroby wraz z uzasadnieniem i określonym czasem nauczania indywidualnego. W uzasadnionych przypadkach należy dostarczyć również dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.
 • ponadto należy dostarczyć aktualną opinię ze szkoły o postępach  w nauce i zachowaniu ucznia.
 • wraz z powyższą dokumentacją rodzic składa wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje dzieciom w wieku od 0 do 6 roku życia, u których występuje niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność narządu ruchu, słuchu, wzroku oraz autyzm.

 • rodzic składa wniosek o badanie psychologiczne lub przedstawia aktualną opinię psychologiczną.
 • zobligowany jest również do dostarczenia zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji z przebiegu leczenia potwierdzających niepełnosprawność dziecka. W przypadku niepełnosprawności narządu słuchu należy dostarczyć audiogram wraz z opisem.

Każdy wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania jest rozpatrywany indywidualnie na Zespole Orzekającym. W związku z powyższym może zaistnieć potrzeba dołączenia dodatkowej dokumentacji.