W zakresie terapii proponujemy:

 

• wspieranie dziecka i rodziców w trudnych sytuacjach rodzinnych, wychowawczych i emocjonalnych;

• terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; dla dzieci z diagnozą ryzyka dysleksji;

• zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną i manualną dzieci przedszkolnych;

• terapię pedagogiczną dla dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce;

• terapię logopedyczną (usuwanie wad wymowy, stymulowanie rozwoju mowy w przypadku jej opóźnień, terapię jąkania, kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych);

• pomoc psychologiczną dla uczniów z problemami osobistymi i szkolnymi;

• zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych i szkolnych;

• terapię EEG Biofeedback;

• indywidualną pomoc psychologiczną dla dzieci nieśmiałych;

• trening umiejętności społecznych – zajęcia w małej grupie ukierunkowane na ćwiczenie umiejętności społecznych;

• zajęcia wspierające rozwój uczniów zdolnych;