• oceny możliwości rozwojowych, intelektualnych;

• uzdolnień specjalnych;

• dojrzałości szkolnej;

• diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii;

• trudności dydaktycznych i niepowodzeń szkolnych;

• rozwoju i kształtowania mowy;

• przyczyn trudności wychowawczych i emocjonalnych;

• predyspozycji do wykonywania różnych zawodów;

• orzecznictwa i opiniowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych;

 Diagnoza odbywa się na wniosek rodziców/pełnoletniego ucznia złożony w poradni (druk do pobrania)