Zadania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje pedagog specjalny wspierany w części merytorycznej przez nauczyciela przedmiotu. Pedagog specjalny w projektowanych zadaniach powinien dostosować stopień trudności i rodzaj zaangażowanych zmysłów do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W klasie integracyjnej stosuje się takie formy i metody pracy, które samą swą specyfiką rozwijają ideę integracji. Są to m.in. praca w grupach, metoda projektu, modelowania czy drama.

Należy pamiętać także, iż styl pracy oparty na w/w metodach wymaga również uwzględnienia preferencji sensorycznych oraz wypracowania takich sposobów oceniania, które są odpowiednie do stosowanych metod i odpowiadają potrzebom tak zróżnicowanego zespołu, jakim jest klasa integracyjna.

Praca w grupach - jest to przede wszystkim doskonała okazja do głębszej integracji zespołu klasowego. Dajemy im w ten sposób szansę do poznania i bliższego kontaktu. Ponadto aktywna praca w zespole uczy prawidłowej komunikacji. Praca zespołowa staje się okazją do wykształcenia w całej klasie postawy odpowiedzialności za uczniów z deficytami, gdy organizujemy pracę w ten sposób, że uczniowie wiedzą, iż każdy jest ważny i dopiero wykonanie każdego zadania umożliwia uzyskanie końcowego efektu pracy całej grupy.

Metoda projektu – istotą tej metody jest samodzielna praca uczniów. Praca tą metodą uczy samodzielności w dochodzeniu do wiedzy i odpowiedzialności za powierzone zadanie. Uczniowie, mając przydzielone zadania, dzielą się pracą, ustalają kto i za co będzie odpowiedzialny. W ten sposób uczniowie doskonalą wiele umiejętności, m.in. odpowiedzialność za powierzone zadanie, podejmowanie decyzji, sprawne komunikowanie się.

Drama - jest metodą kreatywną, dostępną dla każdego ucznia bez względu na jego predyspozycje intelektualne. Uruchamia wyobraźnię w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia i pozwala na oglądanie i poznanie świata poprzez doświadczenie. Drama odzwierciedla naturalną dążność dziecka do działania i w ten sposób poznawania otaczającego świata. Przez atmosferę zabawy angażuje także tych uczniów, którzy są przekonani o swojej inności. Podczas lekcji prowadzonej tą metodą każdy uczeń pełni istotną funkcję.

Modelowanie - to metoda polegająca na tworzeniu przez dzieci modeli obiektów, zdarzeń

historycznych. Stosując tę metodę, uczniowie poznają budowę wybranego obiektu lub przebieg jakiegoś procesu. Przydział zadań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zależy od możliwości uczniów. Dzieci o ograniczonych możliwościach intelektualnych otrzymują zadania polegające na wykonaniu konkretnych elementów wchodzących w skład modelu. W ten sposób ich działania są bardzo ważne dla całego zespołu, gdyż bez wykonania tych elementów nie można zbudować całego modelu. Modelowanie jest więc metodą dającą duże możliwości w wykorzystaniu wielu sfer aktywności uczniów. To także okazja do dobrej zabawy i integracji zespołu w trakcie zajęć.

Opracowała: Agnieszka Juda