Szkolenia Rad Pedagogicznych - pdf

 

 1. „Metoda konstruktywnej konfrontacji. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.”
 2. „Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży.”
 3. „Depresja – choroba XXI wieku”
 4. „Zjawisko dyskryminacji, przejawy i sposoby niwelowania.”
 5. „Polubić stres” – trening umiejętności radzenia sobie ze stresem
 6. „Niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze - z czego wynikają i jak sobie z nimi radzić.”
 7. „Narzędzia diagnostyczne w ocenie dziecka zdolnego, słabego”
 8. „Motywowanie uczniów do nauki.”
 9. „Praca z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera.”
 10. „Różnice indywidualne w procesie wychowania i kształcenia.”
 11. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.”
 12. „Praca z uczniem słabosłyszącym i słabowidzącym.”
 13. „Przemoc – patomechanizm zjawiska, profilaktyka, prewencja.”
 14. „Wspieranie dziecka w rozwoju na I i II etapie edukacyjnym.”
 15. „Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii u uczniów klas I - III. Sposoby pomocy.”
 16. „Wypalenie zawodowe nauczyciela.”
 17. „Komunikacja interpersonalna jako czynnik progresywny lub regresywny w pracy nauczyciela.”
 18. „Różnice rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym/ młodszym wieku szkolnym.”
 19. „Autorytet nauczyciela. Budowanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic.”
 20. „Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka na I-szym etapie edukacyjnym.”
 21. „Wspieranie gotowości szkolnej u dziecka na tle przekraczania progu szkolnego”
 22. „Umiejętności asertywne w pracy nauczyciela.”
 23. „Współpraca rodziców ze szkołą.”
 24. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”
 25. Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 26. SORE – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 27. „Uzależnienia.”
 28. „Kinezjologia edukacyjna w pracy nauczyciela przedszkola” – Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu
 29. Projekt Akademia Twórczego Myślenia – program, założenia oraz zasady – Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu
 30. „Ocenianie kształtujące” – Przedszkole w Bilczy
 31. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zasady konstruowania IPET”
 32. „Etyka zawodu nauczycieli”
 33. „Zmiany w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”
 34. „Wspieranie uczniów ze spektrum autyzmu”
 35. „Ocenianie uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi”
 36. „Współpraca z rodzicem ucznia w rozwiązywaniu trudności szkolnych”
 37. „Rozwiązywanie problemu przemocy i agresji rówieśniczej – metody skutecznej interwencji”
 38. „Depresja u dzieci i młodzieży”
 39. „Techniki mediacyjne w pracy z uczniem”
 40. „Autoagresja i zachowania suicydalne”