Pojęcie afazja oznacza (Jastrzębowska 1998b):

 • brak rozwoju mowy lub jej całkowitą utratę oraz brak rozumienia mowy
 • brak rozwoju ekspresji językowej lub całkowitą utratę mówienia z zachowaniem rozumienia, nawet w niewielkim stopniu
 • całkowitą utratę rozumienia przy zachowaniu mówienia, czasami cząstkowego

Termin: niedokształcenie mowy (n.m.) o typie afazji to:

Zaburzenie wszystkich czynności mowy, czyli:

 • Powtarzania
 • Percepcji, inaczej rozumienia
 • Ekspresji, inaczej nadawania
 • Czytania i pisania

Diagnozowanie wymaga wykluczenia zaburzeń rozwojowych, w których również występuje brak rozwoju mowy. Dążymy do wykluczenia:

 • Niepełnosprawności intelektualnej
 • Autyzmu (całościowych zaburzeń rozwoju)
 • Dyzartrii
 • Niedosłuchu
 • Mutyzmu
 • Zaniedbania środowiskowego
 • Prostego opóźnienia rozwoju mowy

Jest to tzw. diagnoza przez wykluczenie

Objawy:

 • Brak pierwszych słów do 12 m.ż. oraz brak przyrostu słownictwa w 2. i 3. r.ż.
 • Posługiwanie się gestami, mniejsza aktywność w wydawaniu dźwięków i gaworzeniu
 • Wyraźna trudność w powtarzaniu przez dziecko samogłosek, sylab, prostych wyrazów
 • Brak łączenia dwóch wyrazów do 24. miesiąca życia i powyżej: później używanie głównie równoważników zdań, długo utrzymujące się trudności w budowaniu nawet prostych zdań
 • Trudność z wypowiadaniem wyrazów, mowa niezrozumiała dla otoczenia
 • Mały zasób słownictwa, trudności z przypominaniem sobie słów
 • Dziecko nie rozumie przekazów językowych (mowy otoczenia), korzysta z kontekstu sytuacyjnego, gestów i mimiki rozmówcy lub jest często zdezorientowane i w rezultacie wycofane
 • Brak koordynacji ruchowej, niezgrabność ruchowa, wyraźnie obniżona sprawność manualna

Charakterystyczne objawy:

 • We wczesnym dzieciństwie nastąpiło przerwanie lub zahamowanie rozwoju mowy
 • Mowa nie rozwija się, mimo iż dziecko nie ma niedowładów czy porażeń w obrębie aparatu wykonawczego
 • Dziecko słyszy dźwięki
 • Dobrze rozwija się umysłowo
 • Nie jest zaburzone emocjonalnie
 • i wychowuje się w korzystnych warunkach środowiskowych
 • Dzieci z n.m. o typie afazji mają trudność z wypowiedzeniem tego, co jest dla nich ważne- potrzeb, uczuć, myśli. Zwykle im są starsze, tym bardziej stają się świadome tego deficytu rozwojowego.
 • Ograniczona zdolność rozumienia tego, o czym mówią inni, co powoduje, że uczestniczenie w relacji społecznej jest utrudnione.
 • Mimo postępów w terapii, objawy zaburzenia są długotrwałe i utrzymują się w mniejszym lub większym stopniu przez całe życie.
 • Objawy specyficzne dla zaburzenia dotyczą mowy i sprawności językowej
 • Współwystępujące zaburzenia, tzw. niespecyficzne objawy dotyczą: motoryki dużej i małej, funkcji percepcyjnych- percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, procesów uwagi, pamięci i myślenia

Rodzice dzieci afatycznych mówią, że dziecko ma problemy z zapamiętywaniem, szczególnie z pamięcią słów.

Może być zdiagnozowana nawet w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, jeśli nastąpiło uszkodzenie prawidłowo rozwijającego się mózgu: przyczyna zaistniała w trakcie procesu rozwojowego (urazy czaszki, choroby zakaźne, nowotwory, zapalenie opon mózgowych, krztusiec, grypa).

Ze względu na charakter zaburzenia mowy i języka wyróżniamy 2 grupy dzieci:

 • Z przewagą zaburzeń ekspresji, inaczej m. o typie afazji motorycznej (ekspresyjnej)
 • Z przewagą zaburzeń rozumienia, inaczej m. o typie afazji sensorycznej (percepcyjnej)
 • Typ mieszany (najczęściej spotykany w praktyce). W zależności, który z nich przeważa, rozróżniamy: n.m. o typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeń ekspresyjnych lub n.m. o typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeń percepcyjnych.

Najczęściej obserwowane problemy u dzieci afatycznych:

Trudności z uwagą oraz przetwarzaniem słuchowym:

 • Problem z aktywnym słuchaniem- wiele poleceń, pytań, treść słuchanych tekstów nie dociera.
 • Problemy ze słuchowym przetwarzaniem informacji werbalnych- zaburzenie rozumienia mowy
 • Nawet jeśli słuchają, nie mogą przetworzyć i zrozumieć komunikatu
 • Zdarza się, że są nadwrażliwe słuchowo.
 • Nie lubią głośnych dźwięków lub bardzo rozpraszają się pod wpływem mało istotnych bodźców dźwiękowych

Trudności w wypowiadaniu się:

 • Głębokie problemy w zaplanowaniu wypowiedzi, zwłaszcza na żądanie
 • Nie mogą przypomnieć sobie słów, które znają, mylą pojęcia podobnie brzmiące lub należące do jednego pola semantycznego
 • Zniekształcają słowa, popełniają błędy fleksyjne i składniowe (wypowiedź chaotyczna oraz niezrozumiała)
 • Problemy w formułowaniu pytań i odpowiedzi
 • Nie mogą swobodnie opowiedzieć o swoich przeżyciach, dzielić się wiedzą,
 • Zapytać o to, co ich interesuje
 • Trudno zbudować im dłuższą, spójną wypowiedź. Zwykle są uproszczone
 • Często wycofują się z rozmów

Trudności w czytaniu i pisaniu - jednym z głównych problemów dzieci afatycznych w szkole

 • Czytanie jest zwykle na lepszym poziomie niż pisanie
 • Zarówno podczas pisania jak i czytania popełniają wiele błędów. Wiąże się to ze znacznymi zaburzeniami wszystkich aspektów percepcji słuchowej (uwagi i pamięci słuchowej, analizy i syntezy oraz słuchu fonemowego).
 • Trudność sprawia planowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych

Sprawność motoryczna, zaburzenia praksji:

 • Obniżona sprawność ruchowa zarówno w obrębie małej, jak i dużej motoryki
 • Kłopoty z równowagą, koordynacją, łapaniem i kopanie piłki,
 • Uczeniem się nowych aktywności ruchowych
 • Słabo rysują
 • Trudności w efektywnym planowaniu działania
 • Kłopoty z utrzymaniem porządku w miejscu pracy
 • Często gubią przybory szkolne

Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne:

Dzieci afatyczne przeżywają ogromną frustrację z powodu własnych problemów. Rodzi to w nich wiele trudnych emocji: zaburza poczucie bezpieczeństwa i podnosi poziom lęku, opóźnia rozwój samodzielności i niezależności, utrudnia kontakty społeczne

Zaburzenia integracji sensorycznej:

 • Zaburzenia we właściwej integracji bodźców zmysłowych
 • Zaburzona dynamika procesów nerwowych
 • Przewaga cech nadpobudliwości psychoruchowej
 • Niektóre dzieci są adynamiczne, spowolniałe
 • Cechą charakterystyczną dzieci afatycznych jest też męczliwość fizyczna i umysłowa.

Terapia logopedyczna

 • Przykładowy program terapii logopedycznej:
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prostych zdań
 • Poszerzenie słownika czynnego i biernego
 • Wzbogacanie zasobu leksykalnego poprzez rozwijanie umiejętności tworzenia i wypowiadania
 • Rozwijanie umiejętności uogólniania pojęć
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania form gramatycznych
 • Rozwijanie funkcji poznawczych
 • Rozwijanie umiejętności użycia i rozumienia form słowotwórczych
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i stosowania wyrażeń przyimkowych, spójników
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój słychu fonematycznego
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój umiejętności różnicowania głosek najczęściej: dźwięcznych i bezdźwięcznych
 • Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej
 • Usprawnianie kojarzenia dźwięków mowy z wybranymi bodźcami wzrokowymi, dotykowymi, ruchowymi
 • Ćwiczenia stymulujące analizę i syntezę słuchową
 • Jeśli jest taka potrzeba: Usprawnianie pracy aparatu artykulacyjnego – ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia fonacyjne
 • Trening prawidłowego połykania, który wpływa na sprawność artykulatorów
 • Usprawnianie pracy aparatu oddechowego (oddychanie torem nosowym)
 • Wywołanie i utrwalanie zaburzonych głosek w następującej kolejności:
 • Samogłoski ustne i nosowe
 • Dwuwargowe,
 • Wargowo-zębowe
 • Tylnojęzykowe
 • t,d,n i gł. l’
 • ś, ź, ć, ʒ
 • s, z, c, ʒ
 • š, ž, č, ǯ
 • r

Wskazówki dla nauczycieli:

 • Dostosowanie podstawy programowej do jego potrzeb i możliwości. W związku z tym podstawa programowa powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka przy wykorzystaniu kryteriów niezbędności (wiadomości i umiejętności koniecznych) oraz użyteczności (praktyczne zastosowanie w życiu)
 • Rozpoznać mocne strony dziecka
 • Deficyt językowy ekstremalnie utrudnia opanowanie umiejętności czytania, pisania, liczenia i zdobycie wiadomości ogólnych
 • Zaburzenia językowe utrudniają przyswajanie i odtwarzanie wiadomości
 • Należy z wyczuciem dobierać treści
 • Zasada „mniej, znaczy więcej”- zalewanie dziecka afatycznego lawiną informacji językowych oznacza często stratę czasu nauczyciela oraz dziecka, które z powodu swoich ograniczeń powinno uczyć się przede wszystkim rzeczy przydatnych w życiu
 • Dzieci afatyczne najlepiej uczą się poprzez działanie oraz wielozmysłowe doświadczanie rzeczywistości
 • Konieczne jest wspieranie komunikatów werbalnych gestem, obrazem, pokazem czynności
 • Ważne jest wykorzystywanie muzyki, piosenek, rytmów
 • Ważna jest różnorodność form i metod pracy
 • Istotnym elementem kształtowania umiejętności dzieci afatycznych jest wielokrotne ich powtarzanie i utrwalanie.
 • Wskazane jest stworzenie zindywidualizowanych kart pracy i pomocy dydaktycznych

Bibliografia:

Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu, wyd. Komlogo

Elżbieta Drewniak-Wołosz, Logopeda wobec zaburzeń systemu językowego w niedokształceniu mowy o typie afazji, Forum logopedy, maj 2018 r.

Opracowanie: dr Monika Kozera-Wierzchoś