W naszej Poradni prowadzone są następujące formy terapii:

 • Badania screeningowym audiometrem tonalnym C(APD) - przetwarzanie słuchowe: Dominika Dudek
 • EEG Biofeedback - skuteczna, bezpieczna i przyjemna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu: Małgorzata Ewa Chorzępa, Agnieszka Juda
 • logopedyczna: Monika Kozera-Wierzchoś, Marlena Łukawska-Dudek
 • psychologiczna: Dorota Szymańska-Knobelsdorf, Michał Domka, Paulina Dębowska-Cieśla Aleksandra Michałowska-Zych, Aleksandra Kowalska 
 • pedagogiczna: Lucja Strużyk, Anna Piotrowska, Małgorzata Ewa Chorzępa
 • zajęcia stymulujące rozwój z elementami integracji sensorycznej (SI): Agata Przybyłek
 • doradca zawodowy: Lucja Strużyk

Rodziców zainteresowanych konkretną formą terapii prosimy o kontakt z osobą prowadzącą dane zajęcia terapeutyczne. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i zależna od aktualnej ilości dzieci uczestniczących w danej formie terapii.

Ważne!!!

Przed rozpoczęciem terapii EEG Biofeedback niezbędne jest badanie neurologiczne EEG oraz zgoda lekarza neurologa na uczestnictwo w tej formie zajęć.

==============================================================================================

BADANIE SŁUCHU I TRENING PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Badania screeningowym audiometrem tonalnym

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Badania psychologiczne i pedagogiczne w celu:

 • rozpoznawania zaburzeń rozwojowych m.in. mowy, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja), opóźnień w rozwoju intelektualnym, oceny rozwoju psychoruchowego dzieci 0-3r.ż,
 • oceny gotowości szkolnej
 • obniżenia wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do uczniów nie mogących sprostać wymaganiom programowym
 • kwalifikowania uczniów do klas integracyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych  oraz innych form terapii
 • kwalifikowania dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych
 • wydawania orzeczeń do kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność intelektualną, narządu słuchu, wzroku, ruchu, autyzm, niedostosowanie społeczne) oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki dla uczniów zdolnych.

TERAPIA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH

Prowadzimy specjalistyczne oddziaływania

 • logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, głębokim niedosłuchem, autystycznych, z afazją, rozszczepami podniebienia, jąkających się, itp.
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością narządu słuchu, wzroku i ruchu
 • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • zajęcia stymulujące rozwój dzieci 0-6 r.ż wykorzystujące elementy integracji sensorycznej
 • trening EEG Biofeedback

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • trudności wychowawczych i zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży
 • zaburzeń osobowości i trudności emocjonalnych
 • pomoc ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego
 • trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych
 • lęków i nerwic szkolnych
 • nadpobudliwości psychoruchowej

DORADZTWO ZAWODOWE

Udzielamy pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i  zawodu poprzez:

 • indywidualne porady dla uczniów i rodziców
 • badania diagnostyczne pomagające określić możliwości intelektualne, zdolności i  zainteresowania uczniów

Z badań diagnostycznych mogą korzystać:

 • uczniowie mający poważane problemy zdrowotne
 • uczniowie niezdecydowani w wyborze  kierunku kształcenia i zawodu

Ponadto oferujemy:

 •  zajęcia warsztatowe przygotowujące w aktywny sposób do podjęcia decyzji o przyszłym zawodzie
 •  spotkania z rodzicami zainteresowanymi wyborem zawodu przez ich dzieci
 •  konsultacje dla nauczycieli

PROFILAKTYKA I EDUKACJA

W ramach działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych prowadzimy:

 • zajęcia i warsztaty  tematyczne oraz psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych
 • spotkania i warsztaty z rodzicami w szkołach
 • treningi umiejętności wychowawczych
 • punkty konsultacyjne psychologów i pedagogów na terenie placówek
 • współpracujemy z policją, sądem, prokuraturą, Świetlicą Socjoterapeutyczną, Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszeniem „Dobrze że Jesteś”, Urzędem Miasta Sandomierz, Starostwem Powiatowym w Sandomierzu

MEDIACJE SZKOLNE

W zakresie rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania konfliktom w placówkach oświatowych i rodzinie ucznia

EEG Biofeedback - skuteczna, bezpieczna i przyjemna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu: