Orzecznictwo krok po kroku

Co zrobić by zgłosić dziecko na badanie psychologiczno-pedagogiczne? (np. ocena rozwoju psychoruchowego, trudności w nauce, problemy wychowawcze)

Należy wypełnić wniosek o przeprowadzenie badania, który można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Poradni. O terminie badania rodzic zostaje poinformowany w momencie składania wniosku lub  telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem*.

Jeśli dziecko pozostaje pod opieką specjalistycznej poradni lub choruje przewlekle wskazane jest zabranie na badanie dokumentacji medycznej.

* Dodatkowo w przypadku badań pod kątem trudności w pisaniu i czytaniu rodzic ucznia:

szkoły podstawowej zobowiązany jest do:

 • dostarczenia pisemnej informacji od polonisty - druk dostępny w Poradni lub na  stronie internetowej – dotyczy uczniów klas (IV-VI)
 • samodzielnych pisemnych prac szkolnych (wypracowania)
 • zeszytów z języków polskiego z poprzednich lat nauki

 szkoły ponadpodstawowej:

 • składa wniosek do dyrektora szkoły - druk dostępny w Poradni lub na stronie
 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez dyrektora wniosku rodzica i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną szkoły, rodzic składa wraz powyższym dokumentem, oraz opinią od nauczyciela języka polskiego wniosek o badanie dziecka w Poradni.
 • w dniu badania wskazane  zabranie pisemnych prac szkolnych i zeszytów z języka polskiego

W każdym z przypadków uczeń podczas badania musi wykazać się bardzo dobrą znajomością zasad pisowni.

* Uczniowie starający się o indywidualny tok nauki poza wnioskiem o badanie zobowiązani są do dostarczenia opinii nauczyciela przedmiotu z którego będzie realizowany indywidualny tok nauki.

ORZECZNICTWO

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dzieciom u których stwierdzono niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność narządu wzroku, słuchu, ruchu, autyzm, Zespół Aspergera,  zagrożenie niedostosowywaniem społecznym i niedostosowanie społeczne.

 1. Rodzic składa wniosek o badanie lub przedstawia aktualną opinię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Po przeprowadzeniu badania i spełnieniu określonych warunków rodzic wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. W przypadku dzieci z:
  • niepełnosprawnością narządu ruchu rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie opisujące występujące u dziecka zaburzenia
  • niepełnosprawnością narządu wzroku i słuchu – druki zaświadczeń dla lekarza dostępne są w Poradni lub na stronie internetowej, dodatkowo w przypadku niepełnosprawności narządu słuchu należy załączyć audiogram wraz z opisem.
  • Autyzmem i Zespołem Aspergera niezbędna jest opinia ze specjalistycznego ośrodka diagnozującego w tym kierunku.

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego przysługuje uczniom, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły dłużej niż 30 dni.

 • rodzic zobowiązany jest na druku dostępnym w Poradni lub na stronie internetowej przestawić zaświadczenie od lekarza specjalisty z publicznej placówki służby zdrowia, które zawiera: rozpoznanie choroby wraz z uzasadnieniem i określonym czasem nauczania indywidualnego. W uzasadnionych przypadkach należy dostarczyć również dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.
 • ponadto należy dostarczyć aktualną opinię ze szkoły o postępach  w nauce i zachowaniu ucznia.
 • wraz z powyższą dokumentacją rodzic składa wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje dzieciom w wieku od 0 do 6 roku życia, u których występuje niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność narządu ruchu, słuchu, wzroku oraz autyzm.

 • rodzic składa wniosek o badanie psychologiczne lub przedstawia aktualną opinię psychologiczną.
 • zobligowany jest również do dostarczenia zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji z przebiegu leczenia potwierdzających niepełnosprawność dziecka. W przypadku niepełnosprawności narządu słuchu należy dostarczyć audiogram wraz z opisem.

Każdy wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania jest rozpatrywany indywidualnie na Zespole Orzekającym. W związku z powyższym może zaistnieć potrzeba dołączenia dodatkowej dokumentacji.