Pedagogizacja rodziców - pdf

 

 1. „Różnice rozwojowe w wieku przedszkolnym / młodszym wieku szkolnym.”
 2. „Przyczyny niepowodzeń dydaktyczno – wychowawczych.”
 3. „O czym rodzic przedszkolaka wiedzieć powinien? Czynniki warunkujące dobry start szkolny dziecka.”
 4. „Przygotowanie uczniów klasy pierwszej do samodzielnej pracy. Jak efektywnie odrabiać prace domowe.”
 5. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? - trening umiejętności wychowawczych.”
 6. „Dojrzałość emocjonalna do podjęcia nauki w klasie I.”/ dla rodziców 6-latków/
 7. „Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka w wieku przedszkolnym.”
 8. „Dojrzałość szkolna dziecka.” / dla rodziców 6-latków/
 9. „Kształtowanie samodzielności dzieci w młodszym wieku szkolnym.”
 10. „Wspierająca rola rodziców w procesie wychowania.”
 11. „Wpływ więzi rodzinnych na proces wychowania dziecka. Stres w rodzinie źródłem niepowodzeń szkolnych dziecka.”
 12. „Wspieranie dziecka z trudnościami w nauce na I i II etapie edukacyjnym. Rola współpracy rodziców ze szkołą.”
 13. „Problemy dydaktyczno-wychowawcze u dzieci w młodszym wieku szkolnym.”
 14. „Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii u uczniów klas I - III. Sposoby pomocy.”
 15. „Rola rodziców w motywowaniu dziecka do nauki.”
 16. „Korzyści i zagrożenia wynikające z używania komputera i Internetu.”/dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym/
 17. „Zdrowie, a substancje psychoaktywne.”
 18. „Profilaktyka zachowań agresywnych młodzieży.”
 19. „Rola rodziny w wychowaniu dziecka, postawy wychowawcze.”
 20. „Problemy wychowawcze - przeciwdziałanie”
 21. „Przyczyny przemocy oraz zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Sposoby eliminowania tych przyczyn.”
 22. „Profilaktyka i prewencja zachowań ryzykownych wśród młodzieży, jak wspierać dziecko, normy rozwojowe.”
 23. „Komunikacja interpersonalna. Motywowanie dzieci do nauki.” /dla rodziców uczniów szkół podstawowych/
 24. „Wspierająca rola rodziców w procesie wychowania dziecka na różnych etapach rozwoju.”
 25. "Współpraca rodziców ze szkołą i poradnią.”
 26. „Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.”
 27. „Postawy rodzicielskie. Jak sobie radzić z buntowniczymi zachowaniami u dziecka?”
 28. „Rola rodziców w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej uczniów.”
 29. „Rodzice jako ważni partnerzy szkoły.”
 30. „Tradycyjne paradygmaty wychowania wobec współczesnych problemów.”
 31. „Normy rozwojowe przedszkolaka. Jak wspierać dziecko w rozwoju?”. Współpraca z przedszkolem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 32. Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 33. Jak pomagać dziecku radzić sobie z emocjami?”
 34. „Nagroda i kara w procesie wychowania”
 35. Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka”, „Współpraca rodziców na linii PPP w Sandomierzu - Przedszkole, w ramach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
 36. Wspieranie zdrowego stylu życia u uczniów”
 37. „Wspieranie rozwoju emocjonalnego”
 38. „Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci u progu II etapu edukacyjnego”
 39. „Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny w środowisku rodzinnym”. Przedstawienie propozycji działań diagnostyczno-terapeutycznych PPP w Sandomierzu”
 40. „Wychowanie bez przemocy”
 41. „Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka”
 42. „Jak przygotować dziecko do roli ucznia?”
 43. „Dojrzałość szkolna - co każdy rodzic wiedzieć powinien?”
 44. „Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny w środowisku rodzinnym”. Przedstawienie propozycji działań diagnostyczno-terapeutycznych PPP w Sandomierzu”
 45. Problemy dydaktyczno-wychowawcze u uczniów szkoły podstawowej – SP w Starym Garbowie
 46. Problemy dydaktyczno-wychowawcze u uczniów szkoły podstawowej. Współpraca rodziców ze szkołą i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 47. Kształtowanie samodzielnej pracy edukacyjnej dziecka w wieku szkolnym. Problemy dydaktyczno-wychowawcze – jak sobie z nimi radzić?
 48. Kształtowanie samodzielności w wieku wczesnoszkolnym w zakresie czynności edukacyjnych oraz funkcjonowania
 49. Parentyfikacja i jej konsekwencje w procesie kształtowania osobowości dziecka
 50. „Twórcza aktywność dziecka. Wspieranie kreatywności w rozwoju. Od schematu - do kreatywności”
 51. „Parentyfikacja - zjawisko odwrócenia ról w rodzinie. Kiedy dziecko staje się rodzicem swego rodzica? Jakie są tego konsekwencje?”
 52. „Trójkąt emocjonalny Rodzic – Nauczyciel - Dziecko czyli jak wspierać dziecko w rozwoju?”
 53. „Wspieranie rozwoju społeczno emocjonalnego dziecka w środowisku rodzinnym”, „Współpraca rodziców z nauczycielami w zakresie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych”
 54. Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka oraz komunikacja interpersonalna w środowisku rodzinnym”, „Współpraca rodziców z nauczycielami w zakresie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych”
 55. „Problemy wychowawcze – jak dostrzec u dziecka jego problemy i jak pomóc w ich rozwiązywaniu?”
 56. „Wspieranie zdrowego stylu życia u uczniów”, „Wspieranie rozwoju emocjonalnego”
 57. „Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci u progu II etapu edukacyjnego”
 58. „Zagrożenia i możliwości związane z użytkowaniem Internetu przez dzieci"
 59. „Jak motywować dziecko do nauki”
 60. „Współpraca na linii szkoła – rodzic”
 61. „Stawianie barier a twórcze wychowanie dziecka”
 62. „Jak pracować z dzieckiem w domu wspomagając i rozumiejąc jego potrzeby”
 63. „Jak pomóc dziecku w wyborze dalszej drogi kształcenia?”
 64. „Dojrzałość szkolna – co każdy rodzic wiedzieć powinien?”
 65. „Wychowywać – ale jak?”
 66. Oferta Poradni w zakresie diagnozy oraz terapii psychologicznej pedagogicznej logopedycznej
 67. „Uczenie dzieci tolerancji i szacunku wobec osób ze specjalnymi potrzebami”
 68. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży w wieku dorastania
 69. Wspierająca rola rodziców w okresie adolescencji
 70. „Przedstawienie działań diagnostyczno-terapeutycznych PPP w Sandomierzu”
 71. „Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka"
 72. Zagrożenia w rzeczywistości VR