Smaller Default Larger

Opiniowanie i orzecznictwo krok po kroku

1 Wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia o badanie: wniosek1 pdf
2 Wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia o wydanie opinii/informacji po badaniu: wniosek2 pdf 
3

Opinia nauczyciela polonisty o uczniu z trudnościami w pisaniu

Arkusz obserwacyjny ucznia z trudościami w nauce czytania i pisania kl. I-III

Arkusz oceny pisma (dysgrafia)

Opinia nauczyciela matematyki (dyskalkulia)

wniosek3

wniosek3a

wniosek3b

wniosek3c

pdf 

pdf

pdf

pdf

4

Opinia RP (badanie trudności w czytaniu i pisaniu uczniów ze szkół ponadpodstawowych)

wniosek4 pdf
5 Opinia nauczyciela / wychowawcy przed badaniem ucznia wniosek5 pdf
6

Wniosek rodzica/opiekuna o przyznanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Opinia nauczyciela i specjalistów prowadzących zajęcia

Zaświadczenie lekarskie

wniosek6

wniosek6a

wniosek6b

pdf 

pdf

pdf

7 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PPP - kształcenie specjalne wniosek7 pdf
8 Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (niesłyszącego/słabosłyszącego): wniosek8 pdf
9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (niewidomego/słabowidzącego): wniosek9 pdf 
10 Opinia nauczycieli / wychowawców / specjalistów do celów zespołu orzekającego w PPP wniosek10 pdf
11 Wniosek o wydanie:    
 
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
  • indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwojem dziecka

wniosek11

pdf